*ข้อแนะนำการให้บริการ*

บริการประกอบด้วย
ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call Center)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการปรึกษา/หารือ และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และภารกิจด้านต่างๆของกรมบัญชีกลาง
แจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย
สำหรับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ที่ต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์เสียให้แจ้งปัญหาใน แจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย
ระบบแจ้งปัญหา
สำหรับผู้ดูแลระบบแจ้งปัญหาเท่านั้น